Ishođeno rješenje za obavljanje pogrebničke djelatnosti

KTD Mindel je sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti  ( NN, br. 36/15.) još 2016 godine započeo sa postupkom ishođenja rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti. Nakon ispunjenja svih uvjeta rješenje je ishođeno 19. travnja. 2017. godine. Uz zahtjev  bilo je potrebno priložiti:

  • izvadak iz trgovačkog suda
  • ugovor o radu sa osobom koja ima položen ispit za obavljanje pogrebničke djelatnosti
  • uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova u zanimanju pogrebnik
  • policu osiguranja od odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem pogrebničke djelatnosti sukladno članku 11. Zakona.
  • odluku Općine Lumbarda, kojom se daje na korištenje poslovni uredski prostor  i parkiralište za pogrebno vozilo
  • prometnu dozvolu za pogrebno vozilo na ime podnositelja zahtjeva
  • potvrdu o ispitivanju vozila izdanu od Centra za vozila Hrvatske d.d. Zagreb.
  • uvjerenje o nekažnjavanju za odgovornu osobu u pravnoj osobi

Ovim rješenjem komunalno poduzeće će i dalje moći obavljati prijevoz pokojnika na zakonit način.

Mindel kupuje novo malo komunalno vozilo

Općini Lumbarda i KTD-u Mindel odobren je zahtjev za sufinanciranje nabave malog komunalnog vozila u iznosu od 150.000,00 kn. Na javni poziv Ministarstva graditeljstva za dodjelom kapitalnih pomoći gradovima i općinama koji je objavljen 27. siječnja 2017. godine Općina Lumbarda i Mindel prijavili su nabavu  manjeg vozila u svrhu uvođenja sakupljanja otpada na kućnom pragu. Ukupna vrijednost investicije je predviđena na oko 450.000,00 kn. KTD Mindel će sa cca 100.000,00 kn vlastitih sredstava financirati ovaj projekt dok će se ostatak finacirati putem financijskog lisinga.

U Općini Lumbarda je mnogo uskih ulica kroz koje se ne može proći postojećim, velikim komunalnim vozilom. Iz tog je razloga za uvođenje sakupljanja otpada od vrata do vrata sukladno  Planu gospodarenja otpadom RH 2017-2022 i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom NN 94/2013,  nužna nabava malog komunalnog vozila zapremnine oko 5 m3.  Novo vozilo će znatno poboljšati kvalitetu isporuke usluge gospodarenja otpadom te podignuti komunalni standard kao što su veća čistoća ulica i naselja, sprječavanje okupljanja životinja na otvorenim kontejnerima (samim time i sprječavanje širenja bolesti), smanjenje mogućnosti zapaljenja otvorenih kontejnera do kojih je do sada dolazilo. Potrebno je naglasiti da će su uvođenjem sustava prikupljanja otpada od vrata do vrata pozitivno utjecati na cilj RH da se do 2022 godine odvojeno prikupi 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada.  Štetnost deponiranja biootpada na deponije je velika zbog toga što se njegovom razgradnjom stvara ugljični dioksid i toplina koja u dodiru sa ostalim miješanim komunalnim otpadom na deponiji povećava opasnost od požara i štetnog djelovanja na okoliš. Iz tog razloga apeliramo na mještane da kućnim kompostiranjem pozitivno utječu na okoliš.

Popis odobrenih zatjeva možete pogledati na linku: http://www.mgipu.hr/doc/Komunalno/Kapitalne_pomoci_2017.pdf

Nastavak izgradnje kanalizacije

Ministarstvo regionalnog razvoja je 04.siječnja 2017 godine objavilo  Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2017. godini. Općina Lumbarda je na natječaj prijavila Projekt za nastavak izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda I. faza od Lučice Lumbarda do autobusne čekaonice ispod Vele Glavice. Odlukom ministarstva regionalnog razvoja odobreno je ukupno 850.000,00 kn. Općina je već objavila i javni natječaj za odabir izvođača. Početak radova može očekivati za 15. listopada. 2017 godine.

Završeni radovi na sanaciji deponije Kokojevica

Završeni su radovi na sanaciji deponije Kokojevica. U ovoj fazi sanacije saniran je sjeverozapadni dio deponije, uređena je ulazna zona (asfaltirana cesta, agregat, rasvjeta, video nadzor, kućica za zaposlene, vaga), postavljena je ograda oko cijele deponije, izgrađeno je slapište zajedno s kanalom za odvodnju oborinske vode i postavljeno je 10 novih plinskih odzračnika.  Ukupna vrijednost izvedenih radova je nešto manja od 4.300,000,00 hrk. Zajedno sa  izvođačem te Fondom za zaštitu okoliša i Gradom Korčulom dogovoren je nastavak sanacije plohe na kojoj se trenutno odlaže otpad. Radovi će se izvesti u 2017 godini prema situaciji na terenu.

Obnovljen krov na staroj mrtvačnici

KTD Mindel je u izveo radove na zamjeni krovišta stare mrtvačnice na groblju Sv. Ivan. U popunosti je zamjenjena dotrajala drvena konstrukcija i pokrov sa crijepom te je postavljena lamperija ne stropu. Ukupna vrijednost radova iznosila je 18 000,00 kn. Radovi su financirani sredstvima KTD Mindela.

Postavljeni kontejneri za tekstil

KTD Mindel d.o.o. je u suradnji s tvrtkom Tekstil Vlakno d.o.o. iz Podstrane, postavio 2 kontejnera za tekstil na sljedećim lokacijama:  Marina Lumbarda ( zeleni otok), Ispod Igrališta ( zeleni otok ). U planu je postavljanje još jednog kontejnera.
Podsjećamo kako se u kontejnere za tekstil mogu odlagati rabljena odjeća, obuća te ostali kućanski tekstil i to na način da se sve stavi u vrećice i tako odloži u postavljene kontejnere.

Odobren zahtjev za sufinanciranje pumpne stanice ˝Lina˝.

KTD Mindel prijavio Općinu Lumbardu na natječaj Minstarstva gospodarstva za financiranje projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2016 godinu. Općini Lumbarda je odobreno 50 000,00 kn  za rekonstrukciju crpne stanice ˝Lina˝. Link na kojem su odobreni zahtjevi objavljeni pogledajte na: http://www.mgipu.hr/doc/Komunalno/Odobrena-sredstva-2016.pdf

Značajno ulaganje u održavanje sustava odvodnje

KTD Mindel je  izveo  radove na zamjeni pumpe i pripadajućeg cijevovoda u crpnoj stanici Lina. Zamjenjen je i PLC sustav upravljanja kao i nepovratni i zasunski ventili na istoj crpnoj stanici. Istim zahvatom zamjenjen je i ormar za upravljanje sa pripadajućim elektronikom u crpnoj stanici Polje. U ove radove je uloženo  112 000,00 kn. Općina Lumbarda je radove sufinancirala sa ukupno 77 000,00 kn. Ovim radovima postojeći kanalizacijski sustav dobio je dodatnu sigurnost u radu, veču iskoristivost i manju potrošnju el. energije.

Radovi na saniranju Kokojevice u punom jeku.

Da bi sve bilo potpuno transparentno obaviještavamo zainteresiranu javnost o tijeku radova na sanaciji deponije  Kokojevica. Dosadašnji radovi na sanaciji se izvode prema tehničkoj dokumentaciji i natječajnom Troškovniku. Do sada su izvedeni sljedeći radovi:

– Završen temeljni nasip gabionskog zida uz postavu geokompozita na temeljnoj plohi.
– Izvedeno približno 70 % gabionskog zida
– Iskop i preslagivanje otpada nasipavanjem istog na drugom mjestu ( zapadni i sjeveroistočni kraj obodnog nasipa otpada), prema projektu i dogovoru.
– Izrađen je izravnavajući sloj debljine 25 cm kao priprema za postavu drugih slojeva prekrivke na sjevernoj i zapadnoj strani obodne kosine deponije.
– Ugašen je dubinski požar iz 2012 godine.
– Započelo se sa drobljenjem agregata za plinodrenažni sloj, tampon i beton.

U neposrednoj budućnosti će se izvoditi radovi na:
– Dovršetku gabionskog zida
– Izvedba završetka izravnavajućeg sloja na kosinu nasipa
– Izvedba prekrivke na kosinu nasipa
– Izvedba filterskog sloja za vode na bentonitni tepih
– Nastavak na iskopu i preslagivanju otpada nasipanjem istog na drugom mjestu, prema projektu i dogovoru.
– Nasip depresije na tlu na dijelu sjevernog obodnog kanala kako bi se isti naknadno mogao iskopati.
– Izvedba temelja vage
– Izvedba nove cisterne za vodu prema dogovoru

Od 17.06 započinje pražnjenje kanti za smeće na Koludrtu

Obavještavamo mještane područja KOLUDRT da će KTD Mindel započeti sa prikupljanjem  miješanog komunalni otpada putem pojedinačnih  spremnika (kanti) za otpad – sukladno članku 30. Zakona o održivom gospodarenju otpadom od 18. srpnja 2013  godine i odluci Općinskog vijeća o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada u Općini Lumbarda od 29. srpnja 2014 godine.

Otpad sa područja Koludrt će se prikupljati od 17.06.2016  i to UTORKOM i PETKOM.

Pozivamo sve korisnike naših usluga koji do sada nisu kupili svoju kantu da to mogu učiniti u prostorima KTD Mindel od 08:00 do 10:00 sati.

Svjesni problema koji mogu nastati u početku prikupljanja otpada na nov način, molimo sve mještane na razumijevanje.

Plan i program prikupljanja otpada za ostala naselja u Općini Lumbarda ćemo naknadno objaviti.