HTP Lumbarda je započelo sa odlaganjem na prostoru Kokojevice 1970. godine, a komunalno poduzeće Hober od 1975 godine. Otpad je deponiran na površini od 3.6 ha, te je pretpostavka da je do sada deponirano 60.000 tona otpada. Danas KTD Mindel obavlja uslugu prikupljanja i deponiranja otpada na podruju Općine Lumbarda. Odlukom općinskog vijeća deponij Kokojevica je predan na upravljanje KTD Mindel. Trenutno se mješani komunalni otpad prikuplja sa 20-ak lokacija na kojima se nalaze kontejneri 1100 l. Namjera je do kraja 2016 god. započeti sa prikupljanjem otpada putem induvidualnih spremnika za otpad od 120, 240 i 360 l. KTD Mindel je u fazi nabave spremnika te će se isti prodavati korisnicima po znatno nižim cijenama od tržišnih. Razliku prodajne i tržišne cijene snosi KTD Mindel i Općina Lumbarda.

groblje5