Ishođeno rješenje za obavljanje pogrebničke djelatnosti

KTD Mindel je sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti  ( NN, br. 36/15.) još 2016 godine započeo sa postupkom ishođenja rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti. Nakon ispunjenja svih uvjeta rješenje je ishođeno 19. travnja. 2017. godine. Uz zahtjev  bilo je potrebno priložiti:

  • izvadak iz trgovačkog suda
  • ugovor o radu sa osobom koja ima položen ispit za obavljanje pogrebničke djelatnosti
  • uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova u zanimanju pogrebnik
  • policu osiguranja od odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem pogrebničke djelatnosti sukladno članku 11. Zakona.
  • odluku Općine Lumbarda, kojom se daje na korištenje poslovni uredski prostor  i parkiralište za pogrebno vozilo
  • prometnu dozvolu za pogrebno vozilo na ime podnositelja zahtjeva
  • potvrdu o ispitivanju vozila izdanu od Centra za vozila Hrvatske d.d. Zagreb.
  • uvjerenje o nekažnjavanju za odgovornu osobu u pravnoj osobi

Ovim rješenjem komunalno poduzeće će i dalje moći obavljati prijevoz pokojnika na zakonit način.