Počela podjela plavih i žutih kanti

LUMBARDA – Danas je započela podjela žutih i plavih kanti za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Lumbarda. Više od 500 kućanstva će kroz 60 dana dobit svoju žutu i plavu kantu u koju će moći odvajati plastiku, odnosno papir. Korisnici će zajedno sa računom za odvoz otpada dobiti i brošuru sa uputama o korištenju i kalendarom pražnjenja.

Suradnjom Općine Lumbarda i  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učnikovitost, Općina Lumbarda je nabavila kante za odvojeno prikupljanje otpada, i to žute i plave, odnosno kante za plastiku i papir. Nakon što su gotovo 6 mjeseci bile uskladištene čekavši završetak administrativnih barijera, danas je započela podjela. Čekalo se knjiženje između Fonda i Općine Lumbarda.

Očekujemo da će ovaj korak doprinijeti većem stupnju odvojenog prikupljanja otpada kao i odgovornijem ponašanju prema otpadu.

Svjesni smo da će pojedini mještani biti odsutni u trenucima kada će naši djelatnici doći do njihovih kuća što će produžiti rok isporuke, no svi će svoju kantu dobiti. Obveza mještana je jedino da potpišu kako su preuzeli svoje kante.

Ishođena uporabna dozvola za reciklažno dvorište

Općina Lumbarda ishodila je uporabnu dozvolu za reciklažno dvorište koje je izgrađeno na području zone gospodarenja otpadom ˝Kokojevica˝.  Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 3.11 milijuna kuna. Odlukom FZOEU odobreno je sufinanciranje projektnog prijedloga Općine Lumbarda „Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta Lumbarda – Kokojevica“ u iznosu od 75 % ukupnih troškova. Ostatak investicije podmirila je Općina Lumbarda.

Projektni prijedlog gradnje Reciklažnog dvorišta u sklopu izgradnje i nove kazete za odlaganje otpada prijavljen je u veljači 2019. godine za sufinanciranje Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nakon pregleda kompletne tehničke dokumentacije i pozitivne ocjene Fonda pristupilo se postupku provedbe javnog natječaja, te naposljetku i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, tvrtke GT Trade d.o.o. iz Splita. Gradilište je otvoreno 01.07.2020 godine. Radovi su završeni 30.06.2021 godine. Izgradnja Reciklažnog dvorišta od velikog je značaja za Općinu Lumbarda jer predstavlja bitnu komponentu novog sustava održivog gospodarenja otpadom. Njegovom izgradnjom omogućilo se svim građanima da bez naknade odlažu preko 30 različitih vrsta otpada iz kućanstva.

POPIS OTPADA KOJI SE ZAPRIMA U RECIKLAŽNO DVORIŠTE:

Reciklabilni otpad:
15 01 01 – papirna i kartonska ambalaža
20 01 01 – papir i karton
15 01 04 – metalna ambalaža
20 01 40 – metali
15 01 07 – staklena ambalaža
20 01 02 – staklo
15 01 02 – plastična ambalaža
20 01 39 – plastika
20 01 10 – odjeća
20 01 11 – tekstil
20 03 07 – glomazni otpad

Problematični otpad:

20 01 35* – odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*

15 01 11* – metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom

20 01 29* – detergent koji sadrže opasne tvari

20 01 15* – lužine

20 01 34* – baterije i akumulatori

20 01 28* – boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27

08 03 17 i 08 03 18 * – otpadni tiskarski toneri

18 01 01 – oštri predmeti osim 18 01 01

20 01 30 – deterđenti koji nisu navedeni pod 20 01 29

20 01 21* – fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu

20 01 25 – jestiva ulja i masti

20 01 26* – ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25*

20 01 32 – lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*

20 01 31* – citotoksici i citostatici

20 01 14* – kiseline

20 01 19* – pesticidi

20 01 23* – odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike

16 05 04* – plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari

20 01 13* – otapala

20 01 17* – fotografske kemikalije

15 01 10* – ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

16 01 03* – otpadne gume

Nabavljen čistač plaže

Nakon provedenog postupka nabave, KTD Mindel nabavio je novi čistač plaže ONDINA. Čistač plaže radi na principu vibro rešetke koja na dubini do 10 cm prosijava pijasak. Nečistoće se zadržavaju u koritu koje se prazni. Stroj u vrijednosti od 59.000,00 + PDV kn, nabavljen je uz 100 % sufinanciranje Općine Lumbarda. Ovim strojem će se bitno poboljšati čistoća pješćanih plaža u Lumbardi.

Uveden sustav upravljanja okolišem (DIN EN ISO 14001:2015)

KTD Mindel d.o.o. je od 25. ožujka ove godine nositelj međunarodnog cetrifikata ISO 14001:2015. kojim se potvrđuje da je uspostavio sustav upravljanja okolišem prema međunarodnim standardima. Sustavom upravljanja okolišem tvrtka ne želi samo upravljati odgovornostima koje se tiču okoliša već na sustavan način pridonositi održivosti okoliša.

Certifikat se odnosi na odlaganje komunalnog otpada, upravljanje deponijem, i reciklažnim dvorištem, čišćenje i održavanje javnih površina, groblja i obavljanje pogrebnih usluga, održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i tržnica i na naplatu parkiranja, a sve to sukladno je sustavu upravljanja okolišem prema zahtjevima standarda ISO 14001, verzija 2015– potvrdili su certifikatori.

Ovaj međunarodni certifikat vrijedit će 3 godine uz redoviti godišnji nadzor ovlaštenih certifikatora.

Isporučena komunana oprema

Na temelju javnog poziva (JP ZO 1/2020) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima, Općina Lumbarda je od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavila opremu za gospodarenje otpadom i to:

  1. PRES Kontejner 10 m2
  2. Rolo kontejner 32 m2
  3. Rolo kontejner 16 m2 s ceradom
  4. Horizontakna balirka 30 tonska


Oprema je isporučena u novo izgrađeno Reciklažno dvorište u Lumbardi na lokaciji Kokojevica te je dana na upravljanje tvrtki KTD Mindel d.o.o. Vrijednost Ugovora je 340.312,50 Kn s PDV-om, od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao 60%, a Općina Lumbarda 40% od ukupnog iznosa. Nabavom komunalne opreme unaprijediti će se sustav odvojenog sakupljanja otpada koji uključuje i posebne kategorije otpada, radi njegova prijevoza sa otoka na kopno i predaje na daljnju obradu. Ovom opremom osigurati će se kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu sa načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode.

Ustavni je sud 23. ožujka 2021. donio Odluku kojom se ukidaju dijelovi Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom

Ustavni sud smatra da je Vlada RH u ZOGO-u formalno imala uporište za donošenje Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, te da činjenica da je Uredba donesena četiri godine nakon ZOGO-a ne predstavlja problem, jer se radi o instruktivnom roku.
Materijalno gledano, zbog osiguranja sigurnosti, redovitosti i kvalitete javne usluge, te ekonomski održivog poslovanja davatelja javne usluge (ZOGO, čl. 33. st. 1. i 2.), propisivanje obvezne minimalne javne usluge (Uredba) nije niti protuustavno, niti protuzakonito, Vlada je izašla iz okvira propisanog ZOGO-m u dijelu u kojem propisuje kategorije korisnika javne usluge (kućanstvo, potkategorije ne-kućanstva), pa su temeljem toga ukinuti čl. 3a, čl. 4. st. 1. tč. 7, čl. 4. st. 8. i 9, čl. 14. st. 11. i 12, te čl. 20. st. 10. i 11. Uredbe (NN 50/2017. i 84/2019.).
Kod određivanja ugovorne kazne dijelom cijene javne usluge Vlada je izašla iz okvira ZOGO-a, pa se ukida čl. 20. st. 2. Uredbe.
Vezano za zajedničke spremnike i opasnost da korisnik javne usluge snosi odgovornost za ponašanje trećih osoba, Ustavni sud smatra da prigovor na pravičnost u primjeni propisa ne ukazuje na nesuglasnost propisa s Ustavom i ZOGO-m.
Izjava (sklapanje ugovora s korisnikom) nije sporna, kao ni obveza navođenja standardnih veličina spremnika u Odluci (korisnik ionako sam bira volumen).
Zanimljivo je i ponavljanje navoda odluke Ustavnog suda U-III-6143/2016 od 22. ožujka 2017: “Stupanjem 23. srpnja 2013. na snagu ZOGO-a (članak 187. stavak 1. i članak 188. tog zakona) prestao je važiti članak 3. ZoKG-a u odnosu na komunalnu djelatnost održavanja čistoće, u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na određena odlagališta i komunalnu djelatnost odlaganja komunalnog otpada. Naime, te su djelatnosti uređene ZOGO-om. Ustavni sud smatra kako činjenica da su djelatnost održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na određena odlagališta i djelatnost odlaganja 52 komunalnog otpada od 23. srpnja 2013. uređene ZOGO-om ne mijenja njihov karakter. One naime, u svojoj biti spadaju u poslove (komunalne djelatnosti) kojima se u jedinici lokalne samouprave neposredno ostvaruju potrebe građana u smislu članka 129.a stavka 1. Ustava.”
Ustavni sud je način obračuna poticajne naknade (čl. 24. Uredbe) kvalificirao neprikladnim za ostvarenje ciljeva, jer ne rješava problem u cijelosti (JLS koje će u 2022. odvojeno skupiti manje od 60% otpada bit će kažnjene jednakim iznosom bez obzira da li su odvojeno skupile 0% ili 59%), što je teza na kojoj Udruga gradova inzistira već godinama.

Članak pruzet sa www.udruga-gradova.hr

Primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu

U Lumbardi je službeno izvršena primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu za kućanstva s područja općine Lumbarda. Primopredaji su prisustvovali predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te direktor KTD-a Mindel d.o.o. Antonio Mušić i zamjenik načelnika Anto Bezek.

Općina Lumbarda i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost su 13. srpnja 2018. godine potpisali su Ugovor za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te dodatak Ugovoru 15. ožujka 2019. godine. Vrijednost projekta “Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada” iznosi 315.037.031,77 kn. Nabava spremnika sufinancira se sa 85% bespovratnih EU sredstava dok ostatak financira Općina Lumbarda.

Danas je izvršena i završna isporuka spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. U ovoj trećoj i posljednjoj isporuci, isporučene su kante za plastiku i to 300 komada zapremnine  od 120 l, 200 komada zapremnine od 240 l i 17 komada zapremnine od 360 l što ukupno iznosi 517 kanti.

U drugoj isporuci isporučene su kante za papir i karton i to 517 komada od čega 300 komada zapremnine od 120 l, 200 komada zapremnine od 240 l i 17 komada od 360 litara što ukupno iznosi 517 komada.

U prvoj isporuci isporučeno je ukupno 30 komada HDPI kontejnera za reciklabilni otpad zapremnine od 1100 l od čega 10 komada za plastiku, 10 komada za papir i karton te 10 komada za staklo.

Kao i kod spremnika u prvoj fazi, predstoji izvršiti prijenos vlasništva spremnika na Općinu Lumbarda, nakon čega kreće podjela spremnika svim korisnicima, odnosno kućanstvima.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta čiji su radovi pri kraju, ali i ovim spremnicima stječu se uvjeti za uspostavu sustava prikupljanja i razvrstavanja otpada na kućnom pragu. Isporuka svih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada kućanstvima na području općine Lumbarda očekuje se u lipnju, a obavljat će se fazno. Spremnike će besplatno podijeliti KTD Mindel d.o.o.

Okončanje radova na izgradnji sanitarne kazete za odlaganje komunalnog otpada na odlagalištu Kokojevica

Na odlagalištu otpada „Kokojevica“  završeni su radovi na izgradnji nove kazete za odlaganje komunalnog otpada. Navedeni radovi izvedeni su u sklopu sanacije odlagališta, a investicija ukupno iznosi 2.423.116,96 kn (bez PDV-a) uz financiranje 75% Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te 17.5 % Grad Korčula i 7.5% Općine Lumbarda. Radove je izvela tvrtka G.T. Trade d.o.o. iz Splita koji su posao dobili putem javnog natječaja. Obuhvat ove kazete je 2.700 m2. Planirani korisni volumen je cca 14.000 m3 otpada što zadovoljava potrebe najmanje do kraja 2023 godine. U sklopu ovih radova izveden je i bazen za prikupljanje procjednih voda obujma 30 m3 te 3 pijezometra za ispitivanje kvalitete podzemnih voda. Radovi su počeli 01.07.2020 god., a izvedeni su u planiranom roku od 180 dana unatoč utjecaju pandemije virusa Covid-19. U tijeku je priprema dokumentacije za tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole. Građevinski nadzor nad izvođenjem ovih radova bio je g. Mario Bucat dipl.ing.građ. iz Splita. Financijsku kontrolu i uslugu praćenja dinamike ovih radova pružio je Jeroslav Šegedin dip.ing.građ.